Vzw SEER is een sociale organisatie die zich engageert in de sociale en
maatschappelijke verbetering van maatschappelijk kwetsbare
minderheidsgroep Roma. Door een kracht - en herstelgerichte benadering wil
SEER  steun bieden aan de Roma doelgroep, diensten en het beleid. Door onze
expertise en specifieke methodiek ‘het Tandwiel’, bied SEER  vormingen,
workshops, voordrachten, intervisie en coaching aan op maat van de doelgroep,
de betrokken diensten én het beleid. SEER focust en heeft aandacht voor de
eigen krachten, gezonde zelfwaarde en zelfbeeld waarin de culturele en
omgevingsfactoren gerespecteerd worden. SEER doet ook aan onderzoek rond
beeldvorming met betrekking tot culturele, etnische en maatschappelijke
verschillen. Deze worden verspreid en gegeven via voordrachten, lezingen en
vormingen. We richten ons tot verschillende sectoren: oa zorg, welzijn, onderwijs,
gezondheid, integratie, jeugdhulp, justitie en arbeid.

Onze troeven zijn verbindend werken en stimuleren van eigen veerkracht, groei en
zelfontplooiing, als ook sensibiliseren van een breder maatschappelijk veld waarin
SEER streeft naar welzijn en menswaardig bestaan van de doelgroep. In dit kader
ligt onze troef ook in de overdracht van onze specifieke methodiek, expertise en
kennis. SEER bied deze ondersteunende diensten aan wanneer zich in de
begeleiding en dienstverlening knelpunten voordoen gekenmerkt door
multiproblematiek, generatiearmoede, als gevolg van kansarmoede, uitsluiting en
discriminatie. De signaalfunctie en aanbevelingen formuleren ter verbetering van
de maatschappelijke en sociale positie van
de minderheidsgroep Roma, maakt tevens deel uit van de taken van vzw SEER
9000 Gent
Sleepstraat 204/bus 0001
Email: info@seervzw.be
Tel.: 0478/323.860

vzw
Missie en Visie
Copyright © 2019, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860